Manyjilyjarra workshop

20171027_120732-1.jpg

Mirli-mirlijanu-janampa martu wangka wanara wajalpayi jijiku kuultijakukamu Dukeju Shandylukamu wangkakarra Rawa kuulja October 27 36th anniversary Punmungka. Jijikajalu-ya jumanyjarrikajalukamu rawarringu kulirninyja wangka parntirrpa julyjujanu pukurlminyirrirringu. 

PDCmalulu-lampa-ra yungu wanku juku-jukumpa Language-Projectkunga. Martulu Language-Projectjanulunga-janampa-ya jijiku marlajanuku wangka pujimanjanu juringulyu jungangulyu wakara kanyinmalpa. Wangka walyja pujimanjanu-ya juringulyu. Kanyira katikuranpa-janampa-ya junga wangka nintipukajanu pujimanjanu jijiku marlajanuku murlpirrju. Yiltangulyu ngaa.
Wangka jilanyayuru juri nyininpa mirli-mirlingka kuulja Punmungka. Kurrurnju-ya kulira muku-mukurringu kuuljalu jijilu.

 

The KJ Language Project, funded by the Pilbara Development Commission, was a big hit at the Punmu RAWA School 36th anniversary celebrations on 27 October. KJ Applied Linguist, Duke, offered a Manyjilyjarra language workshop for teachers and kids. The kids loved being read to by Duke and Shandy from one of the wonderful language books developed in the early days of the school.

The KJ Language Project is building a Martu team of young desert language speakers to help maintain Martu language by working closely with Martu elders to capture the richness of their language. The Punmu kids were proud to hear Manyjilyjarra in the school room.